Bekendmaking ontwerp verordeningen en ontwerp beleidsregel op basis van de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 26 april 2016 de ontwerpen van vijf verordeningen en de ontwerpen van twee beleidsregels vastgesteld. Deze verordeningen en beleidsregels vormen, eenmaal vastgesteld, de uitwerking van de bevoegdheden die op grond van de Wet natuurbescherming aan Provinciale Staten en aan Gedeputeerde Staten zijn toegedeeld.
Met de verordeningen en de beleidsregels wordt een aantal taken en bevoegdheden die al bij de provincie belegd waren op dezelfde wijze voortgezet en in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast zijn een aantal nieuwe taken en bevoegdheden vormgegeven die voorheen bij het Rijk lagen. De provincie Noord-Holland schept hiermee een kader waarmee een optimale balans tussen plant- en diersoorten, natuurgebieden en maatschappelijke belangen gegarandeerd wordt.
De ter inzage gelegde ontwerpen van de verordeningen en beleidsregels zijn mede tot stand gekomen door een intensief proces van online co-creatie en overleg met vertegenwoordigers van agrariërs, dierenwelzijnsorganisaties, grondeigenaren, terrein beherende organisaties, faunabeheer, jagers, gemeenten, waterschappen en andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het beheer of de bescherming van natuur en flora en fauna.
De hierna genoemde stukken liggen vanaf 13 mei 2016 voor zes weken voor een ieder ter inzage. In deze periode kan een ieder reacties en opmerkingen (zienswijzen) kenbaar maken.

1. Ontwerp Verordening faunabeheer.
Met de Verordening faunabeheer worden regels gesteld aan een faunabeheereenheid, aan de door hem opgestelde faunabeheerplannen en aan wildbeheereenheden. Die regels betreffen onder meer de uitvoering van taken, de inzet van preventieve middelen bij schadebestrijding en de registratie van schade-, beheer- en afschotgegevens.

2. Ontwerp Verordening vrijstellingen soorten.
Met de ‘Verordening vrijstellingen soorten’ worden twee vrijstellingen verleend voor in de wet genoemde belangen. De eerste betreft een vrijstelling van het verbod op doden en verstoren en nestbehandeling ter voorkoming en bestrijding van schade aan landbouwgewassen. De tweede vrijstelling betreft een vrijstelling van het verbod op doden en verstoren bij ruimtelijke ingrepen. Een vrijstelling is geen vrijbrief. Daarom worden in de Verordening voorschriften gesteld aan het gebruik van een vrijstelling.

3. Ontwerp Verordening Natura 2000-gebieden.
Deze verordening betreft de gebiedsbescherming van hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal categorieën van projecten en andere handelingen zal de vergunningplicht onder bepaalde voorwaarden vervallen. Dat betreft de onderwerpen beweiden en bemesten, het starten en landen met luchtvaartuigen en het afsteken van vuurwerk in de nabijheid van Natura2000-gebieden.

4. Ontwerp Verordening houtopstanden.
De regels van de huidige Boswet worden gedecentraliseerd ten aanzien van het melden, vellen en herplanten van een houtopstand. Door de wijziging van bevoegdheden zal men na de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming in bijna alle gevallen de kapmelding buiten de bebouwde kom bij de provincie in moeten dienen. Deze verordening sluit aan bij de doelen van het provinciale Natuurbeheerplan en legt daarbij meer dan voorheen de nadruk op dynamiek en kwaliteit in het beheer van bossen en houtopstanden in de provincie.

5. Ontwerp Verordening tegemoetkoming schade.
De taken van het Faunafonds, inclusief de financiering, worden onder de Wet natuurbescherming bij de provincies belegd. Om de uniformiteit te bevorderen zal uitvoeringsorganisatie BIJ12 deze taken uitvoeren. Hiertoe dienen uiteenlopende bevoegdheden te worden overgedragen. Dit wordt geregeld met de Verordening tegemoetkoming schade. Daarin zijn tevens enkele eisen opgenomen die worden gesteld aan de aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade.

6. Ontwerp Beleidsregel tegemoetkoming schade.
Omdat uitvoeringsorganisatie BIJ12, optredend namens de provincies, de taken van het op te heffen Faunafonds uit zal voeren, dienen regels te worden opgesteld aan de hand waarvan BIJ12 deze taken uitvoert. In de beleidsregel tegemoetkoming schade zijn de inhoudelijke eisen opgenomen die bepalen in welke gevallen er recht bestaat op een tegemoetkoming in geleden faunaschade en hoe hoog deze tegemoetkoming is. In de beleidsregel zijn enkele ganzensoorten aangewezen waarvoor geldt dat agrariërs een tegemoetkoming in schade kunnen ontvangen, ondanks het feit dat deze ganzensoorten  op de vrijstellingslijst zijn geplaatst.

7. Ontwerp Beleidsregel natuurbescherming.
De beleidsregel natuurbescherming bevat een aantal regels die betrekking hebben op belangen waarop een ontheffing wordt aangevraagd, gebruik van middelen, regels rondom Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), criteria voor sluiting van jacht bij winterse omstandigheden, Flora en fauna beleidsnota 2007 en het ganzenbeleid 2014.

Voor meer informatie of vragen over de ontwerpen van de vijf verordeningen en de ontwerp van de twee beleidsregels kunt u terecht bij de heer A. Hassing (023-5143970).

Downloads
Bijlage 5 – Verordening faunabeheer (pdf – 91,32 kb)
Bijlage 6 – Verordening vrijstellingen soorten (pdf – 148,16 kb)
Bijlage 7 – Verordening Natura 2000-gebieden (pdf – 80,57 kb)
Bijlage 8 – Verordening houtopstanden (pdf – 44,43 kb)
Bijlage 9 – Verordening tegemoetkoming schade (pdf – 55,65 kb)
Bijlage 10 – Beleidsregel tegemoetkoming schade (pdf – 61,1 kb)
Bijlage 11 – Beleidsregel natuurbescherming (pdf – 124,46 kb)