Uitvoeringsstrategie voor Polder Westzaan

Geplaatst: 06/05/2024
De provincie Noord-Holland, gemeenste Zaanstad, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het agrarisch collectief Water, Land en Dijken, Staatsbosbeheer, het Platform Veenweide en LTO zijn het eens over het tegengaan van bodemdaling, het versterken van het weidevogelgebied, het verlagen van de stikstofdepositie en de afgesproken koers voor de verbrakking in de Polder Westzaan. Er staan ruim 30 projecten in hun uitvoeringsstrategie.

De doelen voor de uitvoeringsstrategie komen uit de al eerder vastgestelde gebiedsvisie en de projecten moeten leiden tot een inrichtings- en beheerplan. Er wordt meteen van start gegaan met een aanvalsplan voor de veenmosrietlanden. De Polder Westzaan is een belangrijk natuurgebied, maar er is een sterke achteruitgang van de veenmosrietlanden vastgesteld. Ook komen er nauwelijks nieuwe veenmosrietlanden bij. Daarom voeren de provincie, Staatsbosbeheer en natuurorganisaties herstelmaatregelen uit en kijken ze gezamenlijk naar structureel en verbeterd beheer.

Ook wordt een agrarische verkenning gestart om te bepalen op welke manier een toekomstbestendige landbouw passend bij het natuurlijke karakter van de polder ingevuld kan worden. Dit onderzoek brengt de trends, kaders, kansen en bedreigingen voor de landbouwsector in de polder in beeld. Op basis van deze verkenning stellen de in het gebied aanwezige agrarische bedrijven een individueel bedrijfsplan op.

Met behulp van het Beheer op Maat-model van de Wageningen Universiteit worden daarnaast geschikte weidevogelgebieden in kaart gebracht en vervolgens worden er maatregelen genomen waarmee deze gebieden voor weidevogels kunnen worden versterkt. In dit model wordt onder andere gekeken naar grondwaterstanden, de productie van graslanden en openheid. Ook is een plan van aanpak in de maak voor het weren van snel varen bij kwetsbare weidevogelgebieden.

Enkele andere projecten uit de uitvoeringsstrategie lopen al, zoals een verkenning naar het watersysteem en een impactanalyse van verbrakking op de agrarische bedrijfsvoering.

bron: Zaanstad Nieuws, 05/05/2024